natjecaj.jpg

Natječaj

Muzej grada Iloka raspisuje natječaj za obavljanje stručnih poslova u Muzeju grada Iloka

Naziv radnog mjesta: KUSTOS
Arheolog, Numizmatički odjel
Broj izvršitelja: 1 (jedan) (m/ž) – na određeno vrijeme od 10 mjeseci, puno radno vrijeme
Mjesto rada: ILOK, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Način rada: Smjena – prijepodne, Smjena – poslijepodne, rad vikendom
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti

Uvjeti radnog mjesta:

 • Stručna sprema: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), studij arheologije. Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
 • Položen stručni ispit za kustosa sukladno Pravilniku o načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci
 • Probni rad: 2 mjeseca

Posebni uvjeti:

 • radno iskustvo: 1 godina
 • poznavanje rada na računalu (autocad, excel, word, internet i ostalo)
 • poznavanje engleskog jezika, napredno

Prednost imaju kandidati s:

 • poznavanje rada u programu Auto CAD
 • prevoditeljskim iskustvom znanstvenih i stručnih radova iz područja arheologije
 • poznavanjem rada u Adobe Photoshop ili sličnom programu za obradu fotografija
 • poznavanjem rada u M++ bazi podataka
 • iskustvo u obradi Numizmatičke građe
 • iskustvo u digitalizaciji muzejske građe

Opis poslova radnog mjesta kustosa:
Obavljati poslove sukladno važećim aktima, pravilnicima i zakonima: sustavno prikuplja muzejsku građu i stručno obrađuje prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi, provodi preventivnu zaštitu, izrađuje koncepcije i realizira povremene izložbe, održava stručna vodstva kroz muzejski postav i drugo u okviru stručnog rada.

Obavlja terenska istraživanja u okviru svoga djelokruga rada te se stručno se usavršava i sudjeluje na stručnim skupovima, pruža stručne informacije i obavlja i druge poslove i zadatke prema nalogu i uputi ravnatelja/ice.

Prema opisu poslova i radnih zadaća ima liječničko uvjerenje o sposobnosti za rad prema posebnim uvjetima rada sukladno zakonu, pravilnicima i aktima muzeja.

Prijavi obavezno priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu
 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • presliku potvrde o radnom stažu (HZMO- obvezno elektronički zapis odnosno

potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, preslika radne knjižice i/ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima). Iz priloženog

dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na poslovima u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto,)


Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a u užem izboru kandidata koji zadovoljavaju uvjete obvezni su predočiti izvornik.


Prijave slati na adresu MUZEJ GRADA ILOKA, n/r ravnateljica Maja Barić, Šetalište o. Mladena Barbarića 5, 32236 Ilok, navesti (Natječaj za kustosa).

Rok za podnošenje prijava kandidata je 7 dana od dana objave na službenoj stranici
Muzej grada Iloka teče od dana 21.2.- 28.2.2020. godine.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, kojom dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri prijmu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba s invaliditetom u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan/na je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni o datumu razgovora s ravnateljem telefonskim putem, a Kandidati koji nisu dostavili potpunu dokumentaciju u prijavi ili prema pozivu nisu pristupili razgovoru neće se uzeti na razmatranje.

Ukoliko više kandidata zadovolji sve formalne uvjete podvrći će se testiranju (pismenom i usmenom) koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem javne objave na službenoj web stranici Muzeja grada Iloka. U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke, osobno ime, datum i mjesto rođenja, mjesto stanovanja, broj telefona i email adresu.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Muzeju grada Iloka da se njegovi osobni podaci obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Natječaj će se objaviti i na oglasnoj pločama Muzeja grada Iloka i službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Tekst natječaja možete preuzeti na poveznici: 

 

Tekst natječaja možetete pogledati na poveznici: Natječaj 21.02.2020.

 

Maja Barić, mag.art.
Ravnateljica Muzeja grada Iloka

 

Dopuna 17.03.2020. godine:  Odluka o izboru kandidata: Odluka i suglasnost