Pravo na pristup informacijama

Sloboda informiranja, odnosno pravo na pristup informacijama, jedno je od temeljnih ljudskih prava zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske, a obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji te da objavljuje informaciju neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Osnovni propis u Republici Hrvatskoj koji uređuje ovo područje jest:

Muzej grada Iloka (u daljnjem tekstu: Muzej) omogućava pristup informacijama o svojem radu objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio Muzeju Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji, Zahtjev za uvid u muzejsku građu i Zahtjev za uzorkovanje i analitičku obradu predmeta iz fundusa Muzeja grada Iloka

Pravo na pristup informacijama može se ostvariti na sljedeći način.

 • putem web-stranica Muzeja
 • pisanim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
  • na adresu elektroničke pošte info@mgi.hr
  • poštom na adresu: Muzej grada Iloka, Šetalište oca Mladena Barbarića 5, 32236 Ilok
 • telefaksom na broj 032/ 827-411
 • usmenim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
  • telefonom na broj 032/ 827-410
  • osobno na zapisnik, utorkom od 10.00 – 12.00 sati službeniku za informiranje

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za uvid u muzejsku građu ili Zahtjev za uzorkovanje i analitičku obradu predmeta iz fundusa Muzeja grada Iloka, odnosno Obrazac zahtjeva za dopunu i ispravak informacija, koji možete poslati:

 • na adresu: Muzej grada Iloka, Šetalište oca Mladena Barbarića 5, 32236 Ilok
 • na broj fax-a: 032/ 827-411
 • elektroničkom poštom na adresu: info@mgi.hr

Odluka o određivanju službenika za informiranje Muzeja
Odluka o određivanju zamjenika službenika za informiranje Muzeja
Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na broj telefona 032/ 827 - 410, utorkom od 10.00 – 12.00 sati.

Na pristup informacijama u postupcima pred Muzejom ne plaća se pristojba, ali Muzej ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija.

O zahtjevu za pristup informaciji Muzej će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a taj se rok može produžiti za još dodatnih 15 dana ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Muzeja, ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ako je produljenje neophodno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije te ako je potrebno provesti test razmjernosti i javnog interesa.

Muzej će ograničiti pristup informaciji u slučajevima taksativno propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s dredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Isto se dostavlja Obrazac za ponovnu uporabu informacija. Protiv rješenja Muzeja u zakonski propisanom roku može se iznijeti Žalba protiv rješenja pristup informacijama Muzeja i Žalba zbog ne postupanja javne uprave po Zahtjevu za pristup informacijama Povjereniku za informiranje.

 

Odluke

Izvješća

2020. godina

2019. godina

2018. godina