Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol"


 

Mrežnom, virtualnom inačicom Projekta “Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol” otvorene su nove mogućnosti prezentacije i pretraživanja tema i područja iz Projekta, sa sažetim stručnim opisima svih programa i vizualnom prezentacijom o stanju kulturne baštine prije, tijekom i po dovršetku obnove. Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol" dio je novoga višedisciplinarnoga programa održivog razvoja u Vukovarsko srijemskoj županiji sa zajedničkim ciljem poticanja razvoja na principu zaštite i unapređenja kulturnog krajolika kao sastavnice gospodarskoga projekta i poticanja razvoja ovoga područja.

Taj interdisciplinarni Projekt, počam od 2005. g., financiraju Vlada Republike Hrvatske (25%) i Razvojna banka Vijeća Europe (75%), javni zajam br. F/P 1511 (2005), u ukupnom iznosu od 226.288.358,00 HRK (30.215.654,00 EUR) te s dodatnim sredstvima iz državnoga proračuna.

Projektom je planirana, i većim dijelom i provedena, nacionalna i regionalna strategija istraživanja i zaštite pokretne i nepokretne kulturne baštine i njezine obnove. Na nacionalnoj razini danas je to jedan od najkompleksnijih programa istraživanja i obnove te valorizacije nacionalne spomeničke baštine.

Projekt je 2004. g. pripremila stručna skupina pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske iz Konzervatorskog odjela Osijek, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Gradskog muzeja Vukovar i dr.

Na području Iloka, Vukovara i Vučedola (Vukovarsko-srijemska županija) Projektom su planirana i realizirana ulaganja u istraživanje, obnovu i revitalizaciju povijesne i kulturne baštine, kao i ulaganja u znanstvene objekte (istraživački centar na Vučedolu), nove muzejske postave u dvorcima Odescalchi i Eltz u Iloku i Vukovaru i izgradnja novoga Muzeja Vučedolske kulture na arheološkom lokalitetu Vučedol, kao i u sadržaje namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju.

Uz stručnjake Ministarstva kulture RH i njegova Konzervatorskog odjela u Vukovaru u provedbi Projekta sudjelovali su i, kao nositelji odgovarajućih Ugovora o provedbi programa: Hrvatski restauratorski zavod, za obnovu 12 kuća u baroknoj jezgri i kompleksa dvorca Eltz s vlastelinskim kurijama u Vukovaru, u Iloku za dvorac Odeschalchi, srednjovjekovni tvrđavski plato i zidine, Franjevački samostan i crkvu sv. Ivana Kapistrana, baroknu zgradu - Žitnicu, Gradski muzej Vukovar za Muzej Vučedolske kulture, Muzej grada Iloka za krajolik u povijesnoj jezgri Iloka, Institut za arheologiju za arheološka istraživanja u Iloku, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Arheološki muzej u Zagrebu za arheološka istraživanja i međunarodnu arheološku školu na Vučedolu. U provedbi programa Projekta bili su uključeni i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Urbanistički institut Hrvatske, i dr. uz suradnju Gradova Iloka i Vukovara i Županije Vukovarsko - srijemske kao i brojne stručnjake iz Hrvatske i inozemstva već otprije uključenih u niz manjih projekata na ovom prostoru.

Provedba zaštite kulturnih i prirodnih vrijednosti arhitektonske spomeničke cjeline visoke ambijentalne i krajobrazne vrijednosti, uz obnavljanje povijesnih matrica gradova Vukovara i Iloka, unošenje novih sadržaja u taj prostor te određenje namjene i uređenja prostora u skladu je s njezinim izrazito visokim povijesnim vrijednostima.

Krajobrazna, prostorna i povijesna analiza parkovnih površina oko dvoraca u Iloku i Vukovaru i njihova prezentacija predstavlja sastavni dio ovoga Projekta.

Realizirano je otvaranje novih muzejsko-galerijskih cjelina - uz Gradski muzej Vukovar i novi Muzej vučedolske kulture te obnovljeni kompleks dvorca Odescalchi u Iloku i u njemu novi postav Muzeja grada Iloka, kao i arheoloških parkova na Vučedolu i u staroj jezgri Iloka, uz obnavljanje ratom devastiranih spomeničkih cjelina u Vukovaru, otvaranje istraživačkih centara i dr.

Glavna zgrada vlastelinskoga kompleksa dvorca Eltz i pripadajućih paviljona, obnovljena je krajem listopada 2011.g. čime su stvoreni uvjeti i za realizaciju većega dijela stalnoga postava Gradskoga muzeja Vukovar koji je i otvoren početkom 2014. godine.

Programi Projekta uključivali su sveobuhvatna arhivska, povijesna, arheološka, konzervatorsko-restauratorska istraživanja, geomehanička i statička ispitivanja, graditeljsku i krajobraznu obnovu, novu muzejsku sliku i interpretaciju kulture i povijesti s novim materijalnim dokazima proizašlim iz obavljenih recentnih istraživanja spomeničkog sklopa povijesne jezgre Iloka, koja se u konačnici u 2015. g. treba i prezentirati kao sustavna interpretacija cjeline iločke srednjovjekovne "akropole".

Dovršetak preostalih projektnih programa u Iloku: srednjovjekovni fortifikacijski kompleks iz 15. stoljeća, u Vukovaru cjelovito stavljanje u funkciju preostaloga dijela obnovljenoga kompleksa dvorca Eltz i vlastelinskih kurija te na Vučedolu otvorenje novoga Muzeja Vučedolske kulture uz kompleksnu prezentaciju toga eponimnog nalazišta, predviđen je za 2015. godinu. Obnovljeni dio kulturne baštine u Vukovarsko srijemskoj županiji, zamah svekolikih stručnih i znanstvenih istraživanja povezanih uz Projekt „Ilok-Vukovar-Vučedol“, zalogom je i nove orijentacije u njezinu prezentiranju kao i poveznica sa sadržajima čvrsto vezanim uz novo promišljanje održivosti kulturne baštine.

Uza to, otvoren je i široki prostor za nastavak regionalnog, nacionalnog i europskog povezivanja u nizu već otvorenih projekata unutar Dunavske strategije EU-a, Kulturne kontaktne točke EU, IPA-e, UNESCO-a, EU programa i dr. programa.

Projektom se nastavljaju ili i otvaraju područja partnerske suradnje država, regija i gradova, svih zemalja podunavske regije, kao i područja prekogranične suradnje.

Virtualnom inačicom Projekta njegovo uredništvo i redakcija u visoko stručnoj realizaciji “Link 2”, uz punu stručnu i financijsku potporu Ministarstva kulture RH, podastiru najširoj javnosti i najvažnije dosege realizacije Projekta, pridonoseći time i njegovoj dodatnoj valorizaciji.

Izvor: mr.sc. Branka Šulc (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske), 29. travnja 2015.

Poveznica na projekt: Projekt

 

MUZEJ GRADA ILOKA – DVORAC ODESCALCHI

KONZERVATORSKO – RESTAURATORSKA I ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA DVORCA ODESCALCHI U ILOKU (2001. – 2009.)

 

  • Projekt: Vlada Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe
  • Naručitelj projekta: Ministarstvo kulture RH – Uprava za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorski odjel u Osijeku
  • Nositelj projekta: Hrvatski restauratorski zavod
  • Stručna suradnja: akademik Vladimir Marković i dr.sc. Zorislav Horvat
  • Voditelj konzervatorsko – restauratorskih istraživanja: Đuro Šimičić
  • Arheološka istraživanja: Institut za arheologiju u Zagrebu
  • Voditelj arheoloških istraživanja: akademik Željko Tomičić